banner
 
 

Knihkupectví U Mobi / Reklamační řád

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Easy Life, s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Odesláním objednávky zboží stvrzuje kupující souhlas s níže uvedeným reklamačním řádem. Na zboží zakoupené v internetovém knihkupectví U Mobi se vztahuje záruka v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. a 634/1992 Sb.

2. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství).

II. Délka záruky

1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců pro koncového uživatele s výjimkou některého zboží prodávaného se slevou, kdy se záruka nevztahuje na vady, na základě kterých byla poskytnuta sleva z kupní ceny. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady reklamovat u prodávajícího nejpozději do 48 hodin emailem na info@knihkupectvi.mobi od převzetí zboží.

2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

III. Záruční podmínky

1. Kupující je povinen překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv s prodávajícím. Prodávající zajistí nutnou součinnost při reklamaci kupujícího, proto doporučujeme o jakémkoliv podobném případu podat co nejdříve zprávu na info@knihkupectvi.mobi. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

2. Uplatnit reklamaci kupující může v místě: expediční sklad Knihkupectví Opálkova 1658, 18200 Praha 8 osobně nebo zasláním prostřednictvím třetích osob. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu a vyplněný Reklamační protokol. Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů. Zboží, které bude kujícím zasláno na dobírku nebude přijato! Zpáteční cestu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě nesplnění výše uvedených podmínek, může být zásilka skladem nepřijata.

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nepřiměřeným zacházením a použitím. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

IV. Způsob vyřízení reklamace

1. Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle občanského zákona. Přijaté k reklamaci zboží bude vyměněno za nové v případě, kdy reklamace bude považována za oprávněnou. Pokud není výměna možná může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených cest, bude kupujícímu vystaven dobropis a vrácena peněžní částka za zboží na účet uvedený v doprovodním dopisu.

2. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí zboží prodávajícím do dne vyřízení reklamace. (Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

3. Po vyřízení reklamace a odeslání zboží kupujícímu prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem.

4. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Reklamační list (pdf)

Nahoru